13.เข้าเยี่ยมท่านประธานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2563

| | 0 Comments

สหกรณ์ออมรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด ได้เข้าเยี่ยมท่านประธาน […]

12.เข้าเยี่ยมผู้ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ เนื่องในโอกาส ปีใหม่ 2563

| | 0 Comments

สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด ได้เข้าพบ ท่านประธานสำ […]

11.สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด จัดประชุมการเตรียมงานวันสหกรณ์ ประจำปี 2563

| | 0 Comments

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ทางสหกรณ์ออมทรั […]

10.โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารเงินทุน แก่คณะกรรมการสหกรณ์และฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2563

| | 0 Comments

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารเงินทุน แก่คณะกรรมก […]

9.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จำกัด ได้เข้าเยี่ยมชมดูงาน วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

| | 0 Comments

สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด ได้มีโอกาสต้อนรับ สหกร […]

8.วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563 วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด

| | 0 Comments

สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด ได้มีโอกาสได้เป็นเจ้าภ […]

7.การประชุมใหญ่ประจำปี 2562 และประชุมสัมนาทางวิชาการ สมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด โดย นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

| | 0 Comments

ประชุมใหญ่ประจำปี 2562 และประชุมสัมนาทางวิชาการ สมาพันธ […]

6.สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด รับการประเมิน สหกรณ์สีขาวด้วยหลักธรรมาภิบาล ณ ห้องประชุมเสมา 1 ชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด

| | 0 Comments

สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด เมื่อวันจันทร์ที่ 10 ส […]

5.งานกตเวทิตาจิต แด่สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด ที่เกษียณราชการ ประจำปี 2563

| | 0 Comments

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2563 ได้จัด งานกตเวทิตาจิต แด่สม […]

4.การประเมินสหกรณ์สีขาว ด้วยหลักธรรมาภิบาล

| | 0 Comments

วันที่ 17 กันยายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด […]